Den 25/4 kl 10.00 – 11.00 presenterar Folkhälsomyndigheten resultatet från undersökningen om familjerådgivares erfarenheter av spelproblem och det kunskapsstöd om spel om pengar och spelproblem som finns på spelprevention.se.

Här kommer länken:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NmUyODA0YWQtYmFlMy00YThhLTg0MjEtZWQwNjQzYWYxNzgx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d46a1df8-043e-419b-823b-67a2dddca937%22%2c%22Oid%22%3a%220e9365cb-b6bc-4d9f-9acb-21a2ea80c26a%22%7d