Auktorisation av familjerådgivare

AUKTORISATION AV FAMILJERÅDGIVARE I KFR:s REGI (denna skrivning beslutades vid årsmötet i Sunne 2018)

Syfte

Att genom auktorisation tillförsäkra klienter en familjerådgivning av hög kvalitet på kommunalt uppdrag. Att tydliggöra att familjerådgivning är ett kvalificerat behandlingsarbete med krav på speciell kompetens.

Innebörd

Auktorisering som familjerådgivare av enskild medlem innebär att KFR har bedömt att vederbörande har formell kompetens, praktisk erfarenhet samt lämplighet som familjerådgivare.

En auktoriserad familjerådgivare är en officiell representant för yrket och för föreningen. Det ställer krav på familjerådgivaren att verka så att förtroendet för professionen och kåren upprätthålls.

Etik

Auktoriserad familjerådgivare förbinder sig att följa KFR:s värdegrund enligt Policydokumentet.

Krav för auktorisation

Sökanden skall vara medlem i föreningen KFR och innehaft medlemskap i minst 4 år. Sökanden skall ha arbetat som familjerådgivare under minst 5 år med minst 0,75 tjänstgöringsgrad. Vid lägre tjänstgöringsgrad krävs längre arbetad tid.

Sökanden skall ha relevant vidareutbildning om minst 45 högskolepoäng enligt nuvarande poängräkning. Vidareutbildning kan vara grundläggande psykoterapiutbildning, parterapiutbildning, familjeterapiutbildning eller annan jämförbar utbildning.

Sökanden skall ha genomgått egenterapi, minst 50 timmars individualterapi eller 120 timmars gruppterapi.

Sökanden skall ha haft handledning inom ramen för familjerådgivning i minst 200 timmar, inklusive 60 timmar introduktionshandledning enligt beskrivna riktlinjer. När det här refereras till timmar avses handledningstimmar vilka motsvarar 45 minuter.

Sökanden skall ha utbildning i sexologi om minst 7,5 högskolepoäng.

Beslut

KFR:s styrelse beslutar om auktorisation. Inkommen ansökan behandlas före beslut i en av styrelsen utsedd auktorisationskommitté.

Auktorisation utfärdas efter individuell prövning.

Styrelsen äger rätt att avslå ansökan för medlem som inte uppfyller samtliga krav på kompetens, praktisk erfarenhet och lämplighet som familjerådgivare.

Återtagande

Beslut om återtagande av auktorisation kan tas av styrelsen vid kännedom om missförhållanden.

Överklagande

I de fall styrelsen ej beviljar eller återtar auktorisation finns möjlighet att överklaga beslutet till föreningens årsmöte. Skriftligt överklagande skall vara styrelsen tillhanda senast en månad före årsmötet.

Vilande auktorisation Då kriterier för medlemskap inte längre uppfylls, läggs auktorisationen vilande och träder åter i kraft vid förnyat medlemskap.

RIKTLINJER FÖR INTRODUKTIONSHANDLEDNING

Introduktionshandledning inom familjerådgivningens ram är en unik möjlighet att bli introducerad i yrket som familjerådgivare. Syftet är att stärka yrkesidentiteten och skapa förståelse för vad uppdraget att arbeta som familjerådgivare på kommunalt uppdrag innebär. Den ska erbjuda kunskap om det sammanhang familjerådgivaren verkar i rent organisatoriskt och möjlighet till reflektion och fördjupning kring parspecifika frågeställningar. Många nya familjerådgivare har sedan tidigare lång erfarenhet av socialt och terapeutiskt arbete. Introduktionshandledningen ska stödja och vägleda den handledde inom just familjerådgivningens specifika område. Den ger en möjlighet att få vara ny och i en läroprocess fast den handledde kan vara mycket erfaren. Handledningen bör genomsyras av ett tankesätt som främjar ett fortsatt kollegialt utbyte. Introduktionshandledningen ersätter inte extern handledning.

Handledningen ska ge generell kunskap om familjerådgivningens särskilda kontext. Den handledde ska få stort utrymme att beskriva och fördjupa sitt eget behandlingsarbete. Handledaren bör utifrån sin erfarenhet och kunskap arbeta tillsammans med den handledde kring parspecifika teman utifrån olika teoretiska referensramar och tankemodeller.

Intyg om introduktionshandledning ska innehålla uppgift om att kravet på antal timmar uppfylls. Dessutom intygas att introduktionshandledningen innehållit följande moment:

 •  Reflektioner kring eget behandlingsarbete
 •  Kommunala uppdraget och sammanhanget
 •  Familjerådgivningen – roll och arbetets påverkan
 •  Historiskt perspektiv, samtid och framtid
 •  Juridiska ramar
 •  KFR och KFR:s policydokument
 •  Parspecifika frågor – teorier och metoder
 •  Familjebegreppet – olika former
 •  Barnperspektivet
 •  Sexualitet
 •  Genus/Norm/HBTQ
 •  Våld i nära relationer

Alla moment måste inte vara individuell handledning. Men med tanke på att familjerådgivningsarbetet ligger så nära det egna livet krävs att minst en tredjedel av tiden genomförs individuellt, med en och samma handledare för att möjliggöra ett mer personligt reflekterande över arbetet och de egna reaktionerna.

Vanligtvis genomförs handledningen med en huvudansvarig handledare. Handledningen ska erbjuda en trygg arbetsallians där den handledde kontinuerligt får möjlighet att reflektera kring sitt eget arbete. Det är dock en fördel att få ytterligare någon kollegas perspektiv som komplement.

KVALIFIKATIONSKRAV FÖR HANDLEDARE

 • Erfaren: Med erfaren familjerådgivare avses familjerådgivare med minst 5 års anställning med minst 0,75 tjänstgöringsgrad och som har haft handledning inom ramen för familjerådgivning i minst 200 timmar inklusive 60 timmar introduktionshandledning. När det här refereras till timmar avses handledningstimmar vilka motsvarar 45 minuter.
 •  Inom ramen för familjerådgivning: Härmed avses familjerådgivning på kommunalt uppdrag.
 •  Verksam familjerådgivare: Härmed avses verksam familjerådgivare eller sådan person vars tjänstgöring som familjerådgivare inte sträcker sig längre än 3 år tillbaka i tiden vid handledningens början.

Det är den handledde familjerådgivarens ansvar att informera sig om att samtliga ovanstående kriterier skall vara uppfyllda för godkänd introduktionshandledning. Handledaren verifierar att dessa kriterier är uppfyllda genom sin underskrift.

Som auktoriserad familjerådgivare kan du få en speciell KFR-logga där det framgår att du är auktoriserad. Att använda t ex på visitkort. Är du intresserad av den kontakta webbansvarig.