Juridiska frågeställningar

Våren 2024 fick styrelsen en fråga:

Vad gäller när en familjerådgivare behöver bryta sekretessen med anledning av vetskap om att ett barn utsatts för våld, övergrepp eller har bevittnat våld?

Vad får jag berätta och inte utifrån familjerådgivningens särskilda sekretess? Innebär det att jag enbart får berätta om den händelse som innefattar våldet eller övergreppet eller kan och ska jag berätta om övrig oro också? Det är en viktig fråga som många familjerådgivare ställs inför när en anmälan till socialtjänsten ska upprättas. För att ta reda på hur familjerådgivare bör förhålla sig kring vilken information som bör finnas med i en anmälan utifrån gällande lagstiftning har frågan ställts till en kommunjurist. Detta är en generell sammanställning av befintliga förarbeten och lagtext. Om du är osäker inför en anmälan om barn i fara kontakta gärna den jurist som är anställd i den kommun som du arbetar i.     

             

 

Vid KFR:s studiedagar 2013 ägnades en av dagarna till att klargöra de juridiska ramarna som reglerar familjerådgivningen. Vi guidades med stor kunnighet genom den juridiska snårskogen av Ulrika Ekebro. Hon är auktoriserad socionom med bred erfarenhet av sociallagstiftning och socialt arbete. Hon kan nås via hemsidan www.ekebroutveckling.se.

Inför studiedagen hade medlemmarna i KFR fått möjlighet att lämna in frågeställningar kring juridiska dilemman. Föreläsningen ägnades därför i huvudsak åt våra frågor och teman. Frågeställningarna handlade om vilka lagar, föreskrifter och rekommendationer som gäller, vilket regelverk som gäller när familjerådgivning bedrivs av annan utförare, kvalitetsfrågor och ledningssystem, tillämpningen av lex Sarah, tillsyn, sekretess, barns rätt, barn i våld och anmälningsplikten. De inkomna frågeställningarna finns här med som en bilaga.

Grovgörat till denna rapport har utförts av Kaarina Brygel vid Familjerådgivningen för boende i Gagnef, Leksand, Rättvik och Vansbro. KFR:s styrelse har sedan, under ledning av Kari Markkula vid Familjerådgivningen Råd & Stöd, Linköpings kommun, deltagit i slutredigeringen. Styrelsens förhoppning är att detta ska vara ett levande dokument där ändringar och kompletteringar kan göras allteftersom behov av det uppstår. Kontakta styrelsen med förslag till ändringar.

Vill du läsa, spara eller skriva ut detta dokument, klicka här: Juridikrapport jan-14