Referenslista

Kommunens skyldighet att erbjuda familjerådgivning

Kommunens möjlighet att ta ut avgift för familjerådgivning

Socialtjänstlagen (SoL) 5 kap, 3§,


Anmälningsplikt vid kännedom om barn som far illa

Socialtjänstlagen 14 kap, 1§ 3:dje st,


Tystnadsplikt och sekretess för familjerådgivning

Offentlighets- och sekretesslag 26 kap 3§

SoS:s förtydligande 2006 10 23, se www.kfr.nu


Vittnesplikt för familjerådgivare

Rättegångsbalken 36 kap 5§,


Propositioner

1993/94:4 Om Familjerådgivning

1995/96:117 Tystnadsplikt inom enskild familjerådgivning

1997/98:7 Vårdnad, boende och umgänge

2005/06:161 Sekretessfrågor – skyddade adresser m.m.


Socialstyrelsens Meddelandeblad

17/94 Information om familjerådgivning

3/95 Familjerådgivningen i Sverige år 1992 och 1993

21/95 Information om familjerådgivning

April/2008 Om den kommunala familjerådgivningens organisation, sekretess, vittnesplikt m.m.


Justitieombudsmannens yttrande

Angående familjerådgivningens självständighet och varför ”kombinationstjänster ” inte skall tillämpas

1999/2000, dnr 3500-1997, sid 272.

Lägesrapport Socialstyrelsen 2004

Redovisning av hur kommunernas skyldighet att tillhandahålla familjerådgivning fullföljs


Våld i parförhållandet

Misshandel och hot i ärenden på familjerådgivningen

Rapport från en konferens 1996. Landstinget Örebro

Våld i nära relationer – ett familjerådgivningsperspektiv

En enkätundersökning av förekomst av våld i ärenden på familjerådgivningen i Sverige 2009. www.kfr.nu

Kärlek och Hälsa. Utvärdering av arbetet vid familjerådgivningen i Sverige. Doktorsavhandling, Fil.dr. Ann-Marie Lundblad 2005

Äktenskap, konflikter och rådgivning. Från medling till samtalsterapi. Docent Anna-Karin Kollind 2002