I samverkan med SKR (Sveriges kommuner och regioner) har MFoF skickat ut en enkät till socialchefen i varje kommun. Syftet med enkäten är att kartlägga hur familjerådgivningarnas arbete ser ut idag, och resultatet kommer bl a att vara ett underlag inför framtagandet av det nya styrdokument som kommer att ersätta det tidigare meddelandebladet.

Ulrik Stenberg från MFoF betonar vikten av att alla kommuner svarar på enkäten och uppmanar oss medlemmar i KFR att lyfta frågan i den egna organisationen, så att den inte glöms bort.