Här kommer intressant läsning om våra löner!

Ett stort TACK för alla svar som inkommit och som ligger till grund för vår egen löneenkät .

Som några av oss befarat så är inte löneutvecklingen något vi kan “skryta” med, men förhoppningsvis ett led till förbättring. Undersökningen bygger på 96 inkommande svar av 265 utskickade mail den 11 januari 2017. Vi ville veta vad en heltidsanställd familjerådgivare tjänade december 2016. Igenomsnitt har en Svensk familjerådgivare arbetat i 11 år och har en medellön på 35 345 kronor. För att få en bättre genomlysning av löneläget har vi delat upp i tre grupper efter antal år i arbete och jämfört medellönen.

Här kan du se löneutvecklingen i diagramform:

Av de 96 som svarade är 34 personer auktoriserade familjerådgivare.

Vi har valt att belysa bruttolönen, årtal i yrket och auktorisering. Andra variabler som kön, var i landet vi bor, arbete i privat regi eller kommunal regi skulle vara intressant, men vi har i styrelsen valt att inte presentera resultatet på så detaljerad nivå, bland annat för att säkerhetsställa anonymiteten för de svarande.

Många av våra medlemmar har inkommit med bra reflektioner som att de har många år i socionomyrket utöver familjerådgivningsyrket och flera är legitimerade psykoterapeuter.

Än en gång så vill vi tacka er alla som tog er tid att svara.

Med vänliga hälsningar

Styrelsen