Familjerådgivningen har sedan en tid tillbaka en ny kunskapsmyndighet – MFoF. Representanter från myndigheten närvarade på studiedagarna i Gävle 2016 och presenterade myndigheten. Eftersom inte alla medlemmar var där har vi bett dem skriva några rader om sig och oss. Här kan du läsa dem:

Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd

Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFoF) har i uppdrag att bedriva ett kunskapsbaserat arbete med förebyggande insatser inom områdena samarbetssamtal, familjerådgivning och föräldraskapsstöd. MFoF ska också bedriva ett kunskapsbaserat arbete i frågor som rör socialnämndernas arbete med fastställande av faderskap och föräldraskap, vårdnad, boende och umgänge, samarbetssamtal och internationella adoptioner. MFoF är tillsynsmyndighet över de ideella adoptionsorganisationernas men inte över socialtjänstens arbete.

Att bedriva ett kunskapsbaserat arbete innebär att MFoF ska stimulera utveckling av ny kunskap och förvalta och sprida kunskap till yrkesverksamma och andra.

Förebyggande insatser riktade mot föräldrar som riskerar att hamna i oenighet kring barnen är ett prioriterat område i myndighetens verksamhet. Familjerådgivningen är en viktig förebyggande verksamhet.

MFoF har tagit del av KFR:s enkätundersökning som bl.a. beskriver olikheterna i landet kring besöksavgifter, kötider och bemanningsfrågor. Resultatet från undersökningen kommer att utgöra utgångspunkt bl.a. för att utveckla statistiken ytterligare för att förbättra underlaget för uppföljningar. En arbetsgrupp kommer att tillsättas med bl.a. representanter för KFR/familjerådgivningen för att utveckla statistiken när MFoF fått ansvar för den senare i år. MFoF kommer också att fortsätta dialogen med KFR:s styrelse för att utforma uppdraget i frågor om familjerådgivningen.