Stadsjurist Sandra Ahlbin, Västerås, svarar att hon inte har hittat något stöd i några föreskrifter för påståendet att de legitimerade psykoterapeuterna alltid har skyldighet att dokumentera sina besök/samtal enligt socialstyrelsen. Vidare att reglerna för dokumentationsskyldigheten styrs av vilken verksamhet och huvudman som tillhandahåller insatsen/åtgärden. I fallet ovan finns ingen dokumentationsskyldighet.

Det blir än mer problematiskt om psykoterapi ska definieras som hälso- och sjukvård för då regleras dokumentationsskyldigheten i patientdatalagen. Men i ert fall så är ju detta inte aktuellt.

Sekretessen för familjerådgivningen regleras i 26 kap 3 § OSL. Det råder absolut sekretess för uppgifter inom familjerådgivningen (vilket innebär att det krävs samtycke eller lagstöd för att bryta sekretessen). Sekretessbestämmelserna kolliderar inte med dokumentationsskyldigheten utan är ett skydd för de uppgifter som finns, för även utan dokumentationsskyldighet så finns ju alltid en del uppgifter såsom t.ex. tidsbokning o dyl inom verksamheten.

Detta svar väcker följande reflektioner: För mig som familjerådgivare anställd av kommunen styrs mitt arbete (inkl  ev dokumentionskrav) av SoL och familjerådgivarsekretessen i OSL. Jag får alltså inte skriva journal. Detta gäller oavsett om innehållet i arbetet kallas rådgivning eller terapi (i förarbetena till Lagen om familjerådgivning fastslås att samtalen på familjerådgivningen är av terapeutisk karaktär). Det spelar inte heller roll om jag är legitimerad psykoterapeut eftersom jag jobbar under SoL. Har jag förstått rätt?

Sandra svarar: Min uppfattning är att eftersom ni arbetar under fria nyttan, dvs personer som kommer till er har inget biståndsbeslut, så ska ni inte dokumentera (även om ni är leg. psykoterapeuter) och oavsett om det kallas rådgivning eller terapi.

Ett skäl till att denna fråga dyker upp om och om igen är en otydlighet kring vilka lagrum som styr det psykoterapeutiska arbetet. Somliga hävdar att all terapi hör hemma under Hälso- och sjukvårdslagen, och därmed journalplikt. Jag hävdar att terapi även hör hemma inom t ex SoL-styrd verksamhet (som vår). Utifrån ditt svar uppfattar jag det som att jag är på rätt spår.

Så som jag skrev tidigare så har jag inte hittat något lagkrav på att legitimerade psykoterapeuter alltid måste föra journal. Skyldigheten att föra journal för vissa legitimerade yrkesgrupper gäller enligt 3 kap. 1 § Patientdatalagen vid vård av patienter. Med vård avses hälso- och sjukvård enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Av 1 § HSL framgår att med hälso- och sjukvård avses åtgärder för att medicinskt förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador. I kommentaren till paragrafen så anges att termen ”medicinskt” förebyggande åtgärd har valts för att klart skilja den preventiva verksamhet som avses i HSL från den som regleras genom Socialtjänstlagen.

Jag delar din uppfattning att all terapi inte hör hemma under HSL utan att den även finns inom SoL-styrd verksamhet och att det utifrån det inte föreligger någon journalföringsplikt för er då ni inte sysslar med hälso- och sjukvård.

Läs även vad Akademikerförbundet skriver: https://akademssr.se/profession/leg-psykoterapeut/juridik