Göteborgs stads kommunala familjerådgivning har i samarbete med program Jämlikt Göteborg och Kunskapscentrum för jämlik vård i Västra Götalandsregionen tagit fram ett nytt material ”Tillsammans”- samtal om förhållandet och föräldraskapet.

Jämlikt Göteborg är ett arbete som pågår för att minska skillnader i livsvillkor och hälsa då Göteborg är en segregerad stad. Ett prioriterat området handlar om att ge alla barn en god start i livet. För att nå ett jämlikt Göteborg krävs olika insatser från många aktörer, inte minst behövs åtgärder på samhällsnivå. Perspektivet måste vara långsiktigt och handla om hållbarhet över tid.  Men utifrån ett barnperspektiv finns det också närliggande insatser som ger mer omedelbara effekter.  Det handlar om den vardag och det familjeklimat barnet dagligen befinner sig i; Föräldrarnas relation är barnets uppväxtmiljö.

Familjerådgivning är en insats på specialistnivån och vi har begränsade resurser.  Problem i parrelationen startar ofta när ”två blir tre” och ju tidigare man kan ge stöd, desto större möjligheter finns att förhindra allvarligare problem. Med tidiga insatser ökar möjligheterna att förebygga en del av de separationer som sker under barnets uppväxt.  Temat ”parrelationer och föräldraskap” behöver få ett tydligare fokus hos alla professionella som möter blivande och nyblivna föräldrar.  Här kan familjerådgivningen hjälpa till med kunskapsfördjupning och konsultativt stöd.

I samband med Jämlikt Göteborg, pågår en stor satsning på att bygga ut familjecentraler där mödra-barnhälsovård, öppen förskola och förebyggande socionomer ska ge en samlad och fördjupad service till blivande och nyblivna småbarnsföräldrar. Här såg vi från familjerådgivningen att det kunde finnas stora möjligheter att samarbeta. Västra Götalandsregionens enhet Kunskapscentrum för jämlik vård har under senaste åren bedrivit ett utvecklingsarbete för mer jämlik och inkluderande barnhälsovård där de tagit fram ett utbildningsmaterial för personal; ”En förälder blir till.” som handlar om  jämlikt föräldraskap. De såg temat parrelation och föräldraskap som en naturlig fortsättning och ville gärna samarbeta.

Syftet med Tillsammans är att sätta igång samtal mellan föräldrar som lever i parförhållande. Materialet utgår från 14 bilder kring vardagliga situationer och en handledning till personal. Materialet ska kunna användas flexibelt,  i grupp eller vid enskilda möten. Det ska skapa  igenkänning och bidra till att normalisera tankar och känslor som är vanliga i denna livsfas. Vi har arbetat med representanter för olika personalkategorier för att materialet ska vara verksamhetsnära och kännas angeläget. Bilderna förmedlar känslor och vi är så glada över det goda samarbetet vi haft med illustratören Louise Winblad  (hejhej vardag).

Samverkan med familjecentraler och mödra-barnhälsovård är ett sätt att långsiktigt arbeta för att stötta par i övergångsfasen från par till familj och stärka ett gott föräldraskap, oavsett om man sedan väljer att leva tillsammans eller ej. Att samarbeta är för oss ett sätt att mer effektivt använda våra begränsade resurser.

Här hittar du materialet TILLSAMMANS_14 BILDER och handledningen TILLSAMMANS_HANDLEDNING_sidor.