Remissvar

Remisser KFR har svarat på:

2023

Remissvar “Tryggare hem för barn”, betänkande av utredningen om vikten av trygghet och kontinuitet för barn i utsatta situationer JU 2023-00125, daterat 2023-05-08

Socialstyrelsens Allmänna Råd och socialnämndens arbete med våldsutsatta kvinnor samt barn som bevittnat våld, dnr.60–11214/23 008, Styrelsen har avgett remissvar, odaterat.

2022

Remissvar gällande “Ett fönster av möjligheter, stärkta rättigheter för barn och vuxna i skyddat boende” dnr S2022-03649, daterat 2022-11-23

Remissvar gällande Nya köntillhörighetslagen, dnr S2121 07285, daterat 2022-0

2021

Remissvar gällande MFOF-s Juridisk vägledning för Familjerådgivning, daterat 2021-03

2018

Remissvar gällande förstärkt ställning och bättre levnadsvillkor för transpersoner (styrelsen beslutar ta sig an frågan) daterat 2018-02-08

Remissvar gällande utredningen ” Jämställt föräldraskap och goda uppväxtvillkor för barn” SOU 2017:101 (styrelsen beslutar ta sig an frågan), daterat 2018-04-13

Remissvar gällande “Att bryta ett våldsamt beteende – återfallsförebyggande insatser för män som utsätter närstående för våld”, daterat 2018-10-08

2015

Remissvar gällande förslaget att lägga ner Socialstyrelsens statistik. KFR tar avstånd från detta förslag, daterat 2015-04-15

Remissvar gällande juridiskt kön och könskorrigering, Styrelsen lämnat remissvar angående juridiskt kön och medicinsk könskorrigering, daterat 2015-08-20

§ 15 Remissvar angående Socialstyrelsens statistik

2009

Remissvar gällande Lagen om stöd och skydd av barn och unga, 2009:68 Sakfråga som berör familjerådgivningen är ett förslag att utvidga familjerådgivningens anmälningsskyldighet att gälla bevittnande av våld i och utanför hemmet, daterat 2009-09-1

Remissvar avseende Lagen om stöd och skydd av barn och unga, 2009:68

2008

Remissvar gällande betänkande av utredningen om beslutanderätt vid gemensam vårdnad, SOU 207:52, daterat 2008-01-31

KFR – yttrande om Jamstallt foraldraskap…  

Remissvar SOU 2017 92

Remissvar från KFR 200