Styrelsen för KFR har fått följande förfrågan om att medverka i ett forskningsprojekt. Styrelsen kommer inte att driva denna fråga själva, utan det är upp till varje enskild mottagning att ta ställning till om detta är något de vill delta i. Däremot har styrelsen en positiv inställning till projektet.

Detta är en introduktion till det hela:

Forte, en av de stora svenska forskningsfinansiärerna, har ett 10-årigt program, “Tillämpad välfärdsforskning”, med syfte att stärka forskningen inom socialt arbete/socialtjänsten. Stor vikt läggs vid att forskningen är praktikbaserad, dvs att den sker i samverkan med verksamheterna, så att den svarar mot verkliga behov och resultaten kommer till användning. Det är en stor satsning, där man varje år kan söka medel för olika typer av projekt.

Programmet svarar väl mot min egen bakgrund som kliniker, kursansvarig för psykoterapeutprogrammet med inriktning mot familjeterapi i Lund och forskningsfokus på praktiknära frågeställningar inom området våld och övergrepp. I nuvarande steg 2-kursen i Lund går flera familjerådgivare. Om projektet får medel, kommer det att finnas möjlighet för studenterna att skriva sin examensuppsats inom ramen för projektet.

Bidraget jag vill söka är ett planeringsbidrag på ett år (dec 2019 – nov 2020). Meningen är att det sedan följs upp av en ansökan om ett fullskaligt, antagligen flerårigt projekt.

Syftet med hela projektet (planering + fullskaligt) är att stärka familjerådgivningens arbete med våld i nära relationer i ett nationellt perspektiv, med särskilt fokus på att komma in i ett tidigt skede och att betrakta barnens situation. Det ska göras genom att på ett strukturerat sätt utvärdera effekten av arbetet med våld i nära relationer. Önskade effekter av arbetet är till exempel: att våldet upphör eller minskar; ökad upptäckt av våld hos par som söker familjerådgivning (t ex genom att använda FREDA); strukturerad riskbedömning; minskat andel avbrott hos par med våldsproblematik som söker familjerådgivning; att barnens situation betraktas i större utsträckning och att de inkluderas oftare i familjerådgivningen alternativt får egna insatser; att samverkan med andra aktörer, t ex barnahus, kriscenter, psykiatri, förbättras; att relationerna i familjen och det psykiska måendet hos familjemedlemmarna förbättras; att vuxna och barn i familjer där våld förekommer känner sig väl bemötta av familjerådgivningen och ökad kunskap om vad i familjerådgivningens arbete vuxna och barn uppfattar som hjälpsamt. Forte efterfrågar särskilt kvantitativ forskning (klassisk effektutvärdering med före – efter-mätning och ev uppföljning), men även kvalitativa intervjuer kan bli aktuella.

Lite mer finns att läsa om projektet. Du hittar hela presentationen nedan: